«Back
Kasunduan at Kondisyon sa Paggamit ng Website

GENERAL TERMS AND CONDITION


KASABUTAN UG PA IGO SA PAGGAMIT NIING MAONG WEBSITE

 

MALUKPANON NGA MGA GI KAIGO'AN UG MGA GI KASABUTAN

Mabuhay! Kini ang website alang sa Pag Alima sa Batang dunay Kanser. Gihimo kini alang sa mga pasyente, mga ginikanan, tig alima ug mga propesyonal sa matan'g panglawas nga nag alima og mga bata nga dunay kanser. Tumong niini ang paghatag og pipila ka mga serbisyo'ng medikal pinaagi niining maong website ug maka hatag usab og mga kasayuran nga makatabang sa inyoha diha sa inyohang pag alima sa mga bata nga dunay kanser ilabi na kadtong ana'a sa inyohang panimalay. Ang maong mga serbisyo nga ikahatag dinhi niining maong website gihimo aron nga kamo maka baton og higayon nga maka kuha og mga kasayuran, makig konsulta o dili gani ma duso sa inyohang doktor ngadto sa usa ka espesyalista nga duol lang sa inyoha o ngadto sa usa ka espesyalista sa matang sa sakit sa imohang bata nga dihang dili na ka kinahanglan mo adto pa sa ospital ug kini usab gitutukan na ang mga panginahanglanon kalabot sa "makahuhupay nga pag alima" o sa pag alima nga buot ma menos ang gibati nga mga sintomas sa usa ka bata nga dunay sakit nga kanser.

Ang mo gamit mi ila ug mi uyon nga ang mga serbisyo nga ika hatag limitado gyud tungod sa kinaiya sa maong plataporma (kining maong website). Ang mo gamit kinahanglan nga mag sukit sukit, mag bana'bana ug mag timbang'timbang sa pagka duna'y kalabutan sa maong serbisyo sa iyahang tinuyo nga tinguha, ug siya mag sagubang sa tanang risgo nga kakuyog sa pag gamit niining maong serbisyo.

Ang mga serbisyo ug tanang unud nga ikahatag sulod niining maong website  alang lang sa katuyuan nga makatahag og masangkaron nga kasayuran ug mahimo nga dili maka pakita sa mga medikanhong pag ugmad nga ana'a sa pagka karon, pag uswag, o dili gani mga pag kaplag. Ang bisan unsa nga kasayuran nga unod sa website o serbisyo dili angay huna'hunaon nga isip usa ka medikanhon nga tambag ug wala gi tuyo nga isip ika puli sa usa ka medikanhon nga sambag mahitungod sa bisan unsa nga hisgutanan. Ang mo gamit dili angay mo buhat o mag pugong sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang kay nag salig lang sa bisan unsang unod, datos, o kasayuran nga nakuha o na hilingan gikan sa o pina agi sa maong serbisyo kon wala kini maka kuha og angayan nga medikanhon o uban pa nga propesyonal nga sambag mahitungod sa kahimtang o mga kalabutan nga nagpa libot sa pasyente.

Sa paggamit sa serbisyo niining maong website nga gitan'aw usab isip usa ka gitawag nga  “telemedicine” o ang pakig konsulta sa doktor gamit kining maong website, kini mahimo lang himoon pina agi sa pormal nga pag apil sa programa pinaagi sa inyong doktor nga kinahanglan nga rehistrado'ng doktor nga apil sa programa. Ang bisan unsa nga mahitabong konsultasyon nga gi gamit kini tulubagon na sa doktor nga mi hiling kanimo apan kini sakop sa mo sunod nga mga utlanan:

  1. Sa dihang naka hatag na ka og mga husto nga mga medikal nga kasayuran, apil na ang mga resulta sa mga pag sulay nga kinahanglanon aron nga maka gama ang inyohang doktor og usa ka angay'ng kabubut'on.
  2. Panahon kon kanus'a ka mi konsulta ug kon unsa man ang kahimtang sa pasyente sa dihang nagpa konsulta kamo.

Ang mga konsultasyon duna sad talaan sa tagal sa pagtubag sa mga doktor ug ma hatagan kamo og talaan sa tagal sa mosunod nga pag konsulta sa dihang ma human na ang nahiunang pag konsulta.

Ug dugang niini, ang mga doktor, mga nars, ug ang nagdumala sa maong website andam manubag nga sigurohon gyud nga ang bisan unsa nga kasayuran nga medikal nga imohang ikahatag magpa bilin nga tinago ug wala bisan kinsa man ang maka kuha o mag download niini kon wala'y pag sugot sa pasyente, ginikinan o paryente nga gihatagan og awtorisasyon.

 

KATUNGOD SA SINULAT UG REHISTRADONG MARKA

Ang tanang mga unod sa maong website sama sa, apan dili kay kini lang, materyales alang sa pagtudlo, bidyo nga para salida, retrato, grapiks, mga imahe, mga dibuho, mga logo, ug uban, gi panag'iyahan sa UP Open University Faculty of Management and Development Studies, Philippine Children’s Medical Center, Bicol Regional Training and Teaching Hospital, Vicente Sotto Memorial Medical Center, Southern Philippines Medical Center, Cebu Doctors’ University Hospital, The Ruth Foundation for Palliative and Hospice Care, Kythe Foundation, Inc., Education in Palliative and End-of-Life Care (EPEC) – Pediatrics, and End-of-Life Nursing Education Consortium (ELNEC), isip sa tiningub o dili gani sa tagsa-tagsa nga naghimo sa maong unud. Ang tanang katungod isip tag'iya sa salabutanhon nga kabtangan gi panghimatud'an ug gi tinagana. Ikaw wala'ya katungod sa pag padaghan sa kopya, sa pag pang'apud'apud, o sa pagpadala sa uban sa bisan unsang dagway o pama'agi niining maong website o bisan unsa sa iyahang mga unod.

 

PAG HILING SA SITE UG MGA LISYENSYA

Ang UPOU FMDS ug ang PCMC naghatag kanimo og limitado nga mga katungod sa pag gamit sa unod ug mga materyales nga ana'a niining maong website alang sa imohang kaugalingon ug dili paga bayran nga mga katuyoan, sumala pa sa mga kasabutan ug pa igo.

Ang tanang mga katungod nga nag sakop sa maong website ug ang iyahang mga unod nga dili klaro nga gika hatag gi tinagana. Ikaw mi uyon nga gamiton ra ang website ug ang ihayang unod diha sa pama'agi nga magsunod sa tanang bala'od nga duna'y kalabutan niini, ug matud sab gihapon niining maong Mga Kasabutan uf Pa Igo sa Pag gamit, ug diha nga kini wala maka sugok o maka lapas sa mga katungod sa mga ikatulong partido.

Ang bisan unsa nga dokumento, datos, kasayuran, o asoy nga nahimo o nakuha gikan niining maong website o sa bisan sa unsa sa iyahang mga aplikasyon o mga gamit dili gyud mahimo gamiton alang sa mga balaod'non, judisyal, administratibo, o bisan unsa nga mga kahimoan sa bisan asa nga katiguman.  

 

KASIGURUHAN

Ang pag lungag sa seguridad pina agi sa pag hack, pag gamit og mga virus, mga gitawag nga worm, mga gitawag nga trojan, o bisan unsa nga pamaagi sa pag atake nga cyber dili ikapasalig nga dili mahitabo. Sa imohang pag gamit niining maong website, ikaw mi uyon nga imohang dawaton ang risgo nga dunay kalabotan sa wala tuyo'a o wala gi gugtan nga pagpa dayag o pagpanguha sa personal nga kasayuran, pag hunong o pagka pakyas sa pag kolekto sa mga datos, o sa pagka guba sa datos mahitungod sa pag lungag sa seguridad.

Ang bisan unsa nga kasayuran nga amo'ang ma kolekta mahimong apil sa amohang database ug magpadayon nga tinipigan. Ang nagdumala sa website maningkamot gyud sa pag gamit igo nga mga pamaagi sa pag protekta aron nga maka tuman sa mga balaod nga dunay kalabutan sa pag protekta sa personal nga kasayuran ug medikanhon nga mga rekord.

 

KREDITO SA MGA TRANSAKYON ALANG SA MGA SERBISYO'NG PAG ALIMA DIHA SA BALAY

Ang pag hatag og serbisyo'ng pag alima diha sa inyohang balay walay bayad sulod sa panahon diin nagpadayon pa ang programa sa pagdukiduki. Sa dihang mahuman na kini, ang bayad alang sa serbisyo'ng ikahatag sulod sa inyohang balay o sa bisan asang dapit nga gi ingon sa serbisyo sa website mahitungod sa pag hangyo sa pagbisita sa balay sa usa ka nars paga bayaran nimo didto sa nars nga nga mo bisita ug sumala sa presyo nga i-ingon sa website. Usa ka “invoice” ang imohang pirmahan isip pamatu'ud nga ikaw naka bayad na.

 

SERBISYO'NG PANG KONSULTASYON SA HALAYO

Sa imohang pag sugot ug pagpangayo sa serbisyo nga konsultasyon diha sa website, imohang gi-ila ug gi uyunan ang mga mo sunod:

  • Nakasabot ka ug ni ila ka sa limitasyon sa ngani nga klase sa konsultasyon alang sa imohang bata ug mi angkon ka sa responsibilidad sa risgo nga dunay kalabutan niining maong limitasyon.
  • Ang mga medikal nga kasayuean nga imohang madawat lagmit limitado matud pa sa mga kasayuran nga mahimo makuha gamit ang “telemedicine” ug sa apil nga mga doktor ug uban pa nga mga propesyonal sa matang sa kaayuhan sa panglawas. Mahimo usab nga limitado ang pagpanghimo sa mga pagsulay ug dili mahimo nga paga buhaton ang uban pa nga pisikal nga pagtoon. Tungod niini, ang bisan unsa nga kasayuran nga makuha ra pinaagi sa mas labing lawom nga pagtoon mao ang mahimong apil sa limitasyon niining maong website ug kini maka apekto sa kinatibuk'an nga pama'agi sa pag galam sa mga doktor nga naghimo sa konsultasyon.
  • Ang konsultasyon gamit ang website dili mahimo nga ika puli sa usa ka labing usisa nga medikal nga pag konsulta ngadto sa usa ka espesyalista sa kanser o sa ay hindi maaaring ituring na kapalit ng isang masusing pagkonsultang medikal sa espesyalista sa kanser o medisina'ng makahuhupay.
  • Imohang katungod isip usa ka pasyente o ligal nga tig alima sa pasyente sa pagpa hunong o pagpa undang sa konsultasyon sa website sa imohang bata bisan kanus'a nimo kini bu'ut buhaton.
  • Katungod sa nag dumala sa website uban ang mga doktor nga ipa hunong o ipa undang ang konsultasyon niinin website sa imohang bata kon kinahanglanon ug kon kini alang sa kaayuhan sa pasyente.
  • Kining maong konsultasyon ug ang mga kasayuran o mga datos gikan sa maong mga konsultasyon sa website dili mahimo gamiton sa bisan unsa nga ligal nga bista kontra sa bisan kinsa nga doktor ug uban pang propesyonal sa matang sa maayong panglawas ug dili usab mahimong gamiton isip usa ka "opinyon sa usak eksperto" sa sama nga mga bista.
  • Ang mga tig dumala sa website ug mga doktor niini dili mo hatag og bisan unsa nga pasalig ngadto sa mga pasyente kabahin sa bisan unsang mahitabo nga resulta sa konsultasyon gamit ang maong website sama sa bahin sa pag alim o pag ayo sa kahimtang sa mga bata nga pasyente nga mahimong apil sa konsultasyon niining maong website bisan pa nga ang kinatibuk'an nga tumong sa maong website mao ang maka tabang sa pagka hagkap sa gibati sa mga batang duna'y kanser.

 

LIMITASYON SA TULUBAGON ALANG SA KONSULTASYON GAMIT ANG ON-LINE UG SERBISYO NGA PAG ALIMA SA BALAY

Ang bisan unsa nga wala damhi nga mga panghitabo kalabot sa konsultasyon gamit kining maong website apil ang pag pangayo og serbisyo para sa maayong panglawas nga buhaton diha sa inyong balay mahimo tulubagon matud pa kasabutan nga gi pirmahan labot ang mga institusyon nga mo hatag og konsultasyon gamit ang website ug mo hatag sa serbisyo diha sa inyohang panimalay.

 

PAHAYAG SA GIKA SABUTAN

Sa inyohang pag gamit sa amoang website ug sa pag “Click” diha sa ubos nga nag-ingon "mi uyon ako" kamo nagsaysay sa inyohang pagka sabot. sa tanang ana'a niining maong gika sabutan ug nagpa sakop sa tanang mga balaod sa Pilipinas ug uban pang kalabot nga balaod nga internasyonal, nga matud sa usa ka pag sulod sa usa ka kasabutan.

 


Sumasang-ayon ako (I agree)