«Back
Kasunduan at Kondisyon sa Paggamit ng Website

GENERAL TERMS AND CONDITION


 KASUNDUAN AT MGA KONDISYON SA PAGGAMIT NG WEBSITE

 

Mabuhay! Ito ang Website para sa Aruga sa Batang may Kanser. Ginawa ito para sa mga pasyente, magulang, tagapag-alaga at mga health professionals na nangangalaga sa mga batang may kanser. Layunin nito na maipagkaloob ang ilan sa mga serbisyong medikal sa pamamagitan ng website na ito at magbigay ng mga impormasyong maaaring makatulong sa inyo sa pag-aalaga sa mga batang may kanser lalo na kung kayo ay nasa sa inyong mga tahanan. Ginawa ang mga  serbisyong ipinagkakaloob sa website na ito upang magkaroon kayo ng pagkakataon na makakuha ng impormasyon, makapag-konsulta o kaya mai-refer ng inyong doktor sa isang espesyalista na malapit sa inyo o sa isang espesyalista  tungkol sa sakit ng inyong anak kahit na hindi kayo pumupunta sa ospital na naka-pokus sa mga pangangailangan na tungkol sa “palliative care” o sa mga pangangalaga upang maibsan ang mga nararamdamang sintomas ng batang may sakit na kanser.

Kinikilala at sumasang-ayon ang sinumang gumagamit ng website na ito sa mga mga serbisyong nabanggit. May mga limitasyon at kailangang pag-ukulan nang sapat na konsiderasyon at pagsusuri ang mga serbisyong nakapaloob sa website maging ang anumang peligrong kaakibat nang paggamit ng serbisyo o impormasyon.

Ang serbisyo ng website na ito ay ang  pagkakaloob ng mga pangkalahatang impormasyon tungkol sa pag-aalaga sa mga batang may kanser. Anumang mga impormasyong nakuha sa website gamit ang serbisyong ito ay hindi marapat na ituring na kapalit ng isang pormal na konsultasyon sa isang doktor. Ang mga namamahala sa website ay hindi rin mananagot sa anumang pangyayari na maaaring idulot nang maling paggamit o maling pag-unawa sa mga impormasyon na ito.

Sa paggamit ng serbisyo ng website na itinuturing na “telemedicine” o konsultasyon sa isang doktor sa pamamagitan ng website, ito ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng pormal na pagsali sa programa sa pamamagitan ng inyong doktor na dapat ay rehistradong doktor para sa aming programa. Anumang mga konsultasyon sa pamamagitan nito ay pananagutan ng doktor na tumingin sa inyo subalit ito ay sakop ng mga sumusunod na limitasyon:

  1. Pagkakaloob ninyo nang tamang mga impormasyong medikal, kasama na ang mga resulta ng mga pinakabagong mga  pagsusuri na kailangan upang makabuo nang  nararapat na desisyon ang inyong doktor.
  2. Petsa at oras kung kailan kayo kumunsulta at kung ano ang kondisyong medikal ng pasyente sa panahon ng inyong pagkonsulta.

Ang mga konsultasyon sa pamamagitan ng telemedicine ay mayroong iskedyul. Bibigyan lamang kayo nito para sa susunod inyong pagpunta  matapos ang telekonsultasyon.

Gayundin, ang mga doktor, nurses at administrador ng website ang siyang mananagot sa pagsisiguro na anumang impormasyong medikal na inyong ibinigay ay mananatiling kumpidensyal at walang sinuman ang maaaring makakuha o mag-download nito nang walang pahintulot ng pasyente o ng magulang o ng otorisadong kamag-anak.

 

COPYRIGHT AT TRADEMARK

Lahat ng mga nilalaman ng website gaya ng mga gamit pang edukasyon, mga litrato, graphics, mga imahen, mga likhang sining, mga logo at iba pa ay pag-aari ng UPOU, Faculty of Management and Development Studies, Philippine Children’s Medical Center, Bicol Regional Training and Teaching Hospital, Vicente Sotto Memorial Medical Center, Southern Philippines Medical Center, Cebu Doctors’ University Hospital, The Ruth Foundation for Palliative and Hospice Care, Kythe Foundation, Inc. at Education in Palliative and End-of-Life Care (EPEC) – Pediatrics, End-of-Life Nursing Education Consortium (ELNEC). Protektado ito ng batas ng Pilipinas tungkol sa copyright gayundin ng international copyright trademark at iba pang batas tungkol sa intellectual property. Dahil dito, hindi ito maaring gamitin at padamihin sa kabuuan o bilang hiwalay na bahagi nang  anumang bagay o pamamaraan nang walang pahintulot ng mga administrador ng website.

 

SITE ACCESS AND LICENSES

Ang UPOU FMDS at PCMC ay nagkakaloob sa inyo nang  limitadong karapatan na gamitin ang mga nilalaman at materyales sa website na ito para sa inyong pansariling gamit at sa mga hindi pangkomersyong layunin  na naaayon sa mga kasunduan at mga kondisyon dito.  

Ang lahat ng mga karapatan sa website at mga nilalaman nito na hindi sinabing ipagkakaloob ay nakareserba. Pumayag po kayo na ang paggamit ng website at mga nilalaman nito ay para  lamang sa paraang umaayon sa naaangkop sa batas at ayon na rin sa mga kasunduan at kondisyon nang paggamit na hindi naman sumisikil o  lumalabag sa mga karapatan ng ikatlong Partido.

Hindi maaaring gamitin para sa legal, huridikal, administratibo o iba pang pagsasagawa sa harap ng isang pagpupulong ang anumang dokumento, datos, impormasyon o ulat na naging bunga o nakuha mula sa website o mula sa mga aplikasyon nito o gamit.  

 

SECURITY

Ang website na ito ay gumagamit ng isang “encryption software” upang maprotektahan ang mga impormasyon ng mga gumagamit ng website. Subalit kailangang maunawaan na sa kabila nang paglalagay ng lahat nang posibleng paraan upang maseguro ang seguridad ng mga impormasyon sa website na ito ay ang posibilidad na pagpalya  at  hindi kayang  masiguro nang buong-buo. Dahil dito, bilang gumagamit ng aming website, kayo po ay pumapayag na umako ng responsibilidad sa peligro nang hindi sinasadya/ o hindi otorisadong pagkalat ng mga pribadong impormasyon o pagkakuha ng impormasyon, pagka-antala nang pagkuha ng impormasyon, hindi pagkakuha ng impormasyon, o pagkawala o pagka- “corrupt” ng datos o impormasyon habang ito ay hindi pa pumapasok sa loob ng “data base” ng aming website.

Anumang impormasyon na makakalap at magiging  bahagi ng aming data base ay mananatiling kumpidensyal. Ang administrador ng website ay magsisikap na gamitin ang lahat ng mga maaaring paraan nang pag-iingat upang makasunod  sa batas na may kinalaman sa  pag-iingat sa pansariling impormasyon at mga mga talang medikal.

 

CREDIT TRANSACTIONS FOR HOME CARE SERVICES

Ang pagbibigay ng serbisyong pag-aalaga sa inyong tahanan ay libre sa panahong tumatakbo pa ang programa sa pananaliksik o research program. Sa panahon na matapos ito, ang bayad ukol sa sa serbisyong ipagkakaloob sa inyong tahanan o lugar ayon sa serbisyo ng website ukol sa paghiling ng isang pagbisita sa bahay ng isang nars ay inyong babayaran direkta sa nars na pupunta ayon sa halagang ilalagay batay sa website. Isang “invoice” ang inyong pipirmahan bilang patunay ng inyong pagbayad.

 

REMOTE CONSULTATION SERVICES

Sa pagpayag ninyo at paghingi ng serbisyo ukol sa konsultasyon sa website, inyong kinikilala at sinasang-ayunan ang mga sumusunod:

  • Nauunawaan ninyo at kinikilala ang limitasyon ng ganitong uri ng telekonsultasyon sa inyong anak at tinatanggap ninyo ang responsibilidad sa peligro na kaugnay ng mga limitasyon.
  • Ang mga impormasyong medikal na inyong matatanggap ay maaaring limitado batay sa mga impormasyong kayang makuha sa pamamagitan ng “telemedicine” at ng mga kasama na mga doktor at iba pang propesyunal pangkalusugan. Maaaring limitado ang pagsasagawa ng mga pagsusuri at hindi maaaring gawin ang ibang pisikal na pagsusuri. Dahil dito, anumang impormasyon na maaaring makuha lamang sa mga ganitong malalim na pagsusuri ay magiging bahagi ng limitasyon ng website at maaaring makaapekto sa kabuuan nang paggagamot ng mga doktor na magsasagawa ng konsultasyon.
  • Ang telekonsultasyon sa website ay hindi maaaring ituring na kapalit ng isang masusing pagkonsultang medikal sa espesyalista sa kanser o palliative medicine
  • Karapatan ninyo bilang pasyente o ligal na tagapag-alaga ng pasyente na ikansela o ihinto ang telekonsultasyon ng inyong anak sa website na ito kung kailan man ninyo
  • Karapatan ng mga administrador ng website kasama ng mga doktor na ikansela o ihinto ang telekonsultasyon ng inyong anak sa website na ito kung kinakailangan at para sa ikabubuti ng pasyente.
  • Ang mga telekonsultasyon na ito at ang mga impormasyon at datos na buhat sa mga konsultasyon sa website ay hindi maaaring gamitin sa anumang ligal na paglilitis laban sa sinumang doktor at iba pang health professionals at di rin maaaring gamitin bilang isang “expert opinion” sa mga ganitong paglilitis.
  • Ang mga administrador ng website at mga doktor nito ay walang anumang garantiyang ibinibigay sa mga pasyente tungkol sa magiging resulta ng konsultasyong gagawin sa website na ito, kagaya ng tungkol sa paggaling o pagbuti ng kondisyon ng mga batang pasyente na magiging bahagi ng konsultasyon sa website na ito, bagama’t ang pangkalahatang intensyon ng website ay makatulong na maibsan ang mga dinaramdam ng mga batang may kanser.

 

LIMITATION OF LIABILITY FOR ON-LINE CONSULTATION AND HOME CARE SERVICES

Anumang mga di inaasahang pangyayari na nauukol sa paggamit ng konsultasyon sa website na ito at sa paghiling ng serbisyong pangkalusugan sa inyong tahanan ay pananagutan ayon sa mga kasunduang pinirmahan ng mga institusyon na magkakaloob ng konsultasyon sa website at serbisyong pangkalusugan sa inyong tahanan.

 

STATEMENT OF AGREEMENT

Sa paggamit ninyo ng aming website at pag-“Click” sa ibaba sa “sumasang-ayon” kayo ay nagsasasaad ng inyong pag-unawa sa mga nakapaloob sa kasunduan na ito at sumasailalim sa mga batas ng Pilipinas at iba pang mga aplikableng batas na internasyunal na naaayon sa isang pagpasok sa kasunduan.

 


Sumasang-ayon ako (I agree)